Powered by JSRUN 
Xu Liangzhan (xuliangzhan)
vxe-table使用element,props配置问题 ok